Mühazirə mətnləri

Mühazirələr

1.Azərbaycanın milli sərvətləri

2.Bazar iqtisadiyyatının əsasları

3.Beynəlxalq turizm coğrafiyası

4.Beynəlxaql turizm və transmilli otellər

5.Biznesin təşkili və idarə edilməsi

6.Destinasiya menecmenti

7.Dövlət idarəetmə nəzəriyyəsi

8.Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

9.Layihə menecmenti

10.Müəssisə (Firma) iqtisadiyyatı

11.Xətti cəbr və riyazi analiz

12.Kommersiya fəaliyyətinin əsasları

13.İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

14.İdarəetmə nəzəriyyəsi

15.İnformasiya iqtisadiyyatı

16.İqtisadiyyata giriş

17.İşgüzar yazışmalar

18.Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

19.Xarici dil (II kurs)

20.Mülki müdafiə

21.Mühasibat uçotu

22.Mühasibat və mühasibat məsələləri

23.Müəssisə iqtisadiyyatı

24.Otel menecmenti

25.Otellərdə konqresslərin təşkili

26.Otellərdə qeydiyyat və mərtəbə xidməti

27.Otellərdə qidalanmanın təşkili

28.Regional iqtisadiyyatın idarə edilməsi

29.Strateji idarəetmə

30.Turizmdə nəqliyyat xidməti

31.Turizmin iqtisadiyyatı

32.Otelçilik fəaliyyətinin əsasları

33.Sosial iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması

34.Sosial iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması

35.Layihə menecmenti

36.Dünya iqtisadiyyatı

37.Mikroiqtisadiyyat

38.Azərbaycan iqtisadiyyatı

39.Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

40.Maliyyə

41.Marketinq

42.Menecment

43.Biznesin idarə edilməsi

44.İnsan resurslarının idarə edilməsi

45.Marketinqin əsasları

46.Menecmentin əsasları

47.Peşə etikası və etiket

48.Turizm marşrutları və ekskursiya işinin təşkili

49.Bronlaşdırma sistemləri

50.Maliyyə menecmenti

51.Təşkilatı davranış və idarəetmə psixologiyası

52.Strateji menecment

53.İqtisadi informatika

54.Anti-böhranlı idarəetmə

55.Biznesin təhlükəsizliyi

56.Dünya iqtisadiyyatı

57.İqtisadi hüquq

58.Kiçik və orta sahibkarlıq

59.Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi

60.Sahibkarlığın əsasları

61.Sosial mədəni sahələrin iqtisadiyyatı

62.Beynəlxalq uçotun nəzəriyyəsi

63.Kapital və işçi qüvvəsinin miqrasiyası

64.Korporativ idarəetmə

65.Praktiki audit

66.Strateji idarəetmə

67.İstehsalın təşkili və idarə edilməsi

68.Maliyyə (Mühasibat) hesabatı

69.Ticarətin iqtisadiyyatı

70.Auditin əsasları

71.Maliyyə uçotu

72.Maliyyə iqtisadi təhlili

73.Makroiqtisadiyyat

74.İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsasları

75.Sahibkarlığın əsasları

76.Biznes etikası

77.Biznesin əsasları

78.Biznesin infrastrukturu

79.İdarəetmə uçotu

80.Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

81.Statistika

82.Azərbaycan tarixi

83.Ekonometrika

84. Multikulturalizm

85.  Multikulturalizm

86. Fəlsəfə

87. Menecment

88. innovasiya menecmenti

89. Bronlaşdırma

90. Regional idarəetmənin əsasları

91. Pul və banklar

92. İctimaiyyətlə əlaqələr

93. Gömrük işinin təşkili və idarəedilməsi

94. İdarəetmə təhlili

95. Beynəlxalq biznes

96. Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları

97. Strateji planlaşdırma

98. Səyahət agentlikləri və tuoperatorlar

99. Bank işi

100. Ekologiya

101. Əməyin iqtisasdiyyatı

102. İqtisadi təhlükəsizlik

103. Maliyyə hesabatının təhlili

104. Maliyyə və investisiyalar

105. MHBS

106. Birja işi

107. Qiymət və qiymətləndirmə

108. Sığorta 

109. Sosial sferanın iqtisadiyyatı

110. Ekoloji turizm